Historický krok na ceste k plnému uplatňovaniu práv osôb so zdravotným postihnutím

Dňa 9. 3. 2010 vyslovila Národná rada SR súhlas s návrhom Vlády SR na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a Opčného protokolu k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Po podpísaní ratifikačnej listiny prezidentom republiky sa tak Slovensko pripojí k 81 krajinám, ktoré Dohovor už ratifikovali a k 51 krajinám, ktoré ratifikovali aj Opčný protokol.

 

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR (ďalej len NROZP) víta rozhodnutie Vlády SR a Národnej rady SR ratifikovať Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Dohovor). Zvlášť si cení rozhodnutie ratifikovať aj Opčný protokol k Dohovoru. Týmto rozhodnutím náš štát uznáva právomoc Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím prijímať a posudzovať oznámenia predložené osobami, ktoré tvrdia, že sú obeťami porušovania ustanovení tohto Dohovoru a už vyčerpali všetky dostupné vnútroštátne opravné prostriedky.

Dohovor považuje NROZP za jedinečný a najvplyvnejší dokument medzinárodného práva v oblasti zdravotného postihnutia, ktorého účelom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať rovnosť a úplnosť užívania všetkých ľudských práv a základných slobôd aj osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Dohovor neobsahuje nové práva pre osoby so zdravotným postihnutím. Je založený na existujúcich ľudskoprávnych dohovoroch. Tieto práva a spôsoby ich uplatňovania však sústreďuje a vykladá vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím. Zároveň obsahuje záväzky štátov garantujúce účinnú ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím a zabezpečujúce pre nich možnosti využívať všetky všeobecne uznávané ľudské práva. Dohovor zakazuje diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života a venuje sa sprístupneniu celého spektra ľudských práv - občianskych, politických, ekonomických, sociálnych, kultúrnych až po právo na pozitívne akcie slúžiace na prekonávanie znevýhodnení  týchto osôb. Takto predstavuje veľmi potrebný nástroj na presadzovanie ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím a na zjednocovanie a komplexnosť prístupu k ich ľudským právam. Hoci väčšina práv deklarovaných v Dohovore je už premietnutá do našej legislatívy, NROZP považuje Dohovor za mimoriadne dôležitý dokument, ktorý pomôže komplexnejšie a systematickejšie riešiť problémy občanov so zdravotným postihnutím aj na Slovensku a prispeje k ich rýchlejšej a efektívnejšej inklúzii do spoločnosti.

NROZP sa zúčastňovala už na príprave návrhu Dohovoru, pred jeho schválením valným zhromaždením OSN 13. 12. 2006, prostredníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF - European Disability Forum), ktorého je členom. Intenzívne sa zúčastňovala na príprave jeho ratifikácie. V tomto procese sa sústreďovala najmä na kvalitu prekladu Dohovoru do slovenského jazyka. Cieľom tohto úsilia bolo minimalizovať možnosti nejednotného výkladu ustanovení Dohovoru, ktoré by mohli viesť k nedorozumeniam a konfliktom zvlášť preto, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Za prvý a najdôležitejší krok na zabezpečenie účinnej, hladkej a skorej implementácie Dohovoru považuje NROZP urýchlené naplnenie ustanovení článku 33 Dohovoru (Vykonávanie Dohovoru na vnútroštátnej úrovni a monitorovanie). Podľa tohto článku štáty sú povinné ustanoviť kontaktné miesto v rámci vládnych štruktúr na koordinovanie a monitorovanie implementácie Dohovoru. Štáty musia vytvoriť aj nezávislý mechanizmus na podporu, ochranu a monitorovanie implementácie Dohovoru a „Občianska spoločnosť, najmä osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie, sú zahrnuté do procesu monitorovania a plne sa na ňom zúčastňujú.“

Preto NROZP očakáva od Vlády SR, že čo najskôr pristúpi k implementácii článku 33 Dohovoru a vytvorí nevyhnutné podmienky na zabezpečenie plnej účasti osôb so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnych organizácií na monitorovaní implementácie Dohovoru, na samotnej implementácii Dohovoru a  na zvyšovaní povedomia osôb so zdravotným postihnutím, verejnosti, štátnej správy a samosprávy o ich právach zaručených Dohovorom.

Branislav Mamojka, predseda NROZP

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Organizácia Oznamy Historický krok na ceste k plnému uplatňovaniu práv osôb so zdravotným postihnutím

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk