Charta o prístupe k dopravným službám a k dopravnej infraštruktúre.

Európska konferencia ministrov dopravy

Charta o prístupe k dopravným službám a k dopravnej  infraštruktúre. Prijala ho Rada ministrov CEMT (Európskej konferencie ministrov dopravy) 19. a 20. mája  1999 v rámci rokovania, ktoré sa uskutočnilo vo  Varšave.

Podčiarkuje politický záväzok v Európe na zabezpečenie toho, že by mala  celá  nová dopravná infraštruktúra byť budovaná tak, aby boli brané do úvahy potreby ľudí so zdravotným postihnutím.

1. Počet zdravotne postihnutých osôb rastie

Zdravotne postihnuté osoby predstavujú nezanedbateľnú a navyše  rastúcu časť európskej populácie. V priebehu nasledujúcich 50 rokov  počet seniorov porastie. V roku 2020 bude dvojnásobne viac  osôb starších  ako 65 rokov  než v roku 1960.

2. Každý má právo byť sebestačný

Politickým cieľom je vytvoriť takú Európu, kde by všetci  občania, každého veku či už so zdravotným postihnutím  alebo bez neho  boli schopní žiť sebestačne. Z tohto dôvodu nesmú verejné budovy, dopravná sieť a infraštruktúra predstavovať žiadnu neprekonateľnú prekážku.

3. Nové infraštruktúry musí brať do úvahy potreby zdravotne postihnutých osôb

V Európe sa stavajú množstvo nových  dopravných zariadení a ostatná infraštruktúry, ktoré môžu mať dlhú dobu životnosti a zostanú v prevádzke  ešte veľkú  časť budúceho tisícročia. Je teda potrebné, aby tieto zariadenia zodpovedali aj potrebám zdravotne postihnutých osôb. V konečnom dôsledku takéto vylepšenie  prístupnosti k dopravnej  sieti zvyšujú celkovú  kvalitu dopravného systému a zvyčajne z nich majú prospech  aj ostatní cestujúci.

4. Prístupnosť k dopravnej sieti je vecou  verejnej správy

Verejné autority musia dohliadnuť na to, aby prijaté normy prístupnosti boli rešpektované v čo najväčšej miere.

5. Princípy prístupnosti musí byť rešpektované

Všetky projekty musia rešpektovať nasledujúce základné princípy:

a) Každý projekt, ktorý má byť financovaný z verejných prostriedkov (na národnej alebo medzinárodnej úrovni) musí z dôvodu využitia tohto financovania počítať s úplnou a kompletnou prístupnosťou, a to podľa prijatých noriem a podľa štádia koncepcie a stavby.

b) Od prvého štádia i počas celého procesu svojho vytvárania musí byť koncepcia sledovaná expertmi na prístupnosť v spolupráci so zdravotne postihnutými osobami. Národné vlády budú navrhovať a získavať zdroje pre znalecké posudky. Ak nedisponujú národné vlády týmito zdrojmi, Európska únia alebo CEMT  (Európska konferencia ministrov dopravy) sa budú snažiť situáciu riešiť spoločne.

c) Požiadavka prístupnosti musí obsahovať minimálne:

- Úplný prístup pre vozičkára (vrátane tých, ktorí používajú normalizované vozíky ISO), a to i na WC, pokiaľ je pre neho miesto.

- Pomocné vybavenie pre osoby so zníženou pohyblivosťou  (obmedzenou možnosťou uchopenia a rozpaženia) alebo rovnováhou – madla, protišmykové plochy, rukoväte

- Pomocné vybavenia pre nevidiacich  a slabozrakých – kontrastné farby, zreteľná signalizácia, prispôsobené osvetlenie, neodrazové plochy a pokiaľ je to možné, tiež zvukové a vizuálne zariadenia, dotykové výstrahy a orientačné systémy.

- Pomocné vybavenia pre nepočujúcich a nedoslýchavých – ak je to možné, okrem  zvukových zariadení sú to ešte zariadenia  vizuálne, indukčné slučky a zreteľná signalizácia.

6. Verejné financovanie s výhradou

Projekty musia byť monitorované, aby bolo zabezpečené, že zodpovedajú podmienkam prístupnosti. Verejný rozpočet musí byť prispôsobený  tak, aby stavba mohla zahrňovať nové poznatky a aby tak mohlo dôjsť  k zlepšeniu prístupnosti každej novej alebo rekonštruovanej verejnej stavby.