Pomáhame riešiť problémy

Pomáhame osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie.

Pomáhame pri integrácii

Pomáhame vytvárať predpoklady a podieľame sa s kompetentnými orgánmi na príprave osôb s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.

Obhajujeme Vaše záujmy

Systematicky obhajujeme špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzujeme ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám.

Legislatíva

Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení

Zákon č. 447 / 2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. >>> Slovenský zväz telesne postihnutých si Vás dovoľuje informovať, že od 1.4.2008 je účinný Antidiskriminačný zákon resp. Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (antidiskriminačný zákon). Zákon je možné stiahnúť na http://www.zbierka.sk.

2. >>> KOMUNIKÉ

Účastníci Svetového dňa zdravotne postihnutých žiadajú Vládu SR a kompetentné inštitúcie

 • začať proces ratifikácie Konvencie o právach ľudí so zdravotným postihnutím schválenej Valným zhromaždením OSN 13.12.2006 a podpísanie Konvencie predstaviteľom SR zabezpečenie jej prekladu do slovenčiny a širokej publicity,
 • revíziu slovenskej legislatívy z hľadiska možných diskriminačných alebo diskrimináciu umožňujúcich ustanovení

Účastníci Svetového dňa zdravotne postihnutých za príklady diskriminačných ustanovení v legislatíve považujú:

Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

 1. povinné nemocenské poistenie invalidných občanov

  povinné nemocenské poistenie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Tento fakt je v rozpore s ustanoveniami Ústavy SR, pretože v jeho dôsledku nemajú všetci zamestnanci zaručený prístup k nemocenskému poisteniu za rovnakých podmienok.

  Zákon č. 310/2006 Z.z. bol § 14 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení doplnený o odsek 3, na základe ktorého sa od 1.8.2006 povinné nemocenské poistenie nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako
  70 %.

  Zamestnanci, ktorí boli vyňatí z okruhu zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje povinné nemocenské poistenie, sa môže nemocenské poistiť ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ale sadzba poistného na nemocenské poistenie je o 3 percentuálne body vyššia ako sadzba poistného pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje povinné nemocenské poistenie, pretože na dobrovoľnom nemocenskom poistení sa zamestnávateľ nepodiela. Podľa nášho názoru je § 14 odsek 3 zákona č. 461/2003 v rozpore s ustanoveniami Ústavy SR.

 2. poistenie v nezamestnanosti invalidných občanov

  poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Tento fakt je v rozpore s ustanoveniami Ústavy SR, pretože v jeho dôsledku nemajú všetci zamestnanci, ktorí nedosiahli dôchodkový vek zaručený prístup k poisteniu nezamestnanosti za rovnakých podmienok.

  Doplnenie § 19 odsek 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení  v znení neskorších predpisov o fyzické osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, je podľa nášho názoru v rozpore s ustanoveniami Ústavy SR, pretože v jeho dôsledku nemajú všetci zamestnanci, ktorí nedosiahli dôchodkový vek, zaručený prístup k poisteniu v nezamestnanosti za rovnakých podmienok.

 3. prepočet výšky invalidného dôchodku

  starobné dôchodky sú prepočítavané, ak suma starobného dôchodku bola obmedzená najvyššou výmerou alebo bola vypočítaná z upraveného priemerného mesačného zárobku 4 067,- Sk.
  Príslušné ustanovenie sa netýka poberateľov invalidného dôchodku a poberateľov čiastočného invalidného dôchodku, pričom aj v ich prípade boli uplatnené rovnaké reštriktívne paravidlá. Ide o diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.

  Zákonom č. 310/2006 Z.z. bol zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení doplnený o § 293k, na základe ktorého dochádza k prepočtu výšky starobného dôchodku, ak starobný dôchodok bol určený podľa predpisov účinných do 31.12.2003. Uvedené ustanovenie sa však netýka poberateľov invalidného a čiastočne invalidného dôchodku s vyššími príjmami i keď aj v ich prípade boli uplatnené rovnaké reštriktívne pravidlá o krátení ich výšky.

Prístupnosť architektonického prostredia a dopravných systémov

Vyhláška MŽP č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie nie je dostatočne uplatňovaná v praxi a neexistujú dostatočne účinné nástroje na zabezpečenie vymožiteľnosti povinností uložený touto vyhláškou. Dôsledkom je nielen nedostatočná prístupnosť fyzického prostredia a dopravných systémov ale aj služieb a tovarov, čo predstavuje diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia.

Tatralandia, 25.5.2007

2. >>> Oznamujeme Vám, že prebieha pripomienkové konanie novely zákona o sociálnom poistení, ktoré končí 23.7.2007. Dôkladne si ho, prosím, preštudujte.

Podľa dôvodovej správy budeme síce nemocensky poistení:

K bodu 5.
Navrhuje sa, aby z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti povinnému nemocenskému poisteniu podliehali aj zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

o viac ako 70 %.

ale doba poberania invalidného dôchodku nad 70% sa už nebude považovať za náhradnú dobu a:

K bodu 7
Navrhuje sa, aby povinnému dôchodkovému poisteniu na účely starobného poistenia nepodliehali tie fyzické osoby, ktoré tomuto poisteniu v súčasnosti podliehajú výlučne z dôvodu poberania invalidného dôchodku. S touto navrhovanou úpravou súvisí aj navrhované zrušenie platenia poistného na starobné poistenie Sociálnou poisťovňou zo zák

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Organizácia Legislatíva

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk